google-site-verification=LXVxhXKo8ExZbAOgRQCXvIVHY1OeuKibKIC9l0JQTL8

รายงานตัว90วัน

รายงานตัว90

ต่างด้าวจาก 3 ประเทศ คือ พม่า, กัมพูชา, และลาว ต้องแจ้งที่พักทุก 90 วัน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามกฎหมายคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, มาตรา 37(5).

3วิธี รายงานตัว90วัน

 1. คนต่างด้าวสามารถมารายงานตัวด้วยตัวเอง
 2. คนต่างด้าวสามารถหมายอํานาจให้ผู้อื่น เช่นนายจ้าง หรือ บริษัทที่ให้บริการยื่นแทนได้
 3. คนต่างด้าวทํารายงานตัวผ่านช่องทางไปรษรีย์ลงทะเบียน (ไม่แนะนํา อาจเกิดความล่าช้าทําให้เกิดค่าปรับ หรือ เอกสารสูญหาย

ข้อ5 ควรรู้เกี่ยวกับการ รายงานตัว90วัน

 1. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน
 2. คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้หลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด
 3. กรณีการรายงานตัวเกินกำหนดต่างด้าวต้องรีบดำเนินการเปรียบเทียบค่าปรับ 2,000 บาท
 4. กรณีคนต่างด้าวออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดรายงานตัว 90 วัน เมื่อเข้ามาในประเทศอีกครั้งให้ดำเนินการรายงานตัวใหม่ทันที
 5. คนต่างด้าวที่มีวีซ่าครบกำหนดควรต่อวีซ่าและรายงานตัวในทันที

เอกสารยื่นประกอบรายงานตัวด้วยตัวเอง

 1. หนังสือเดินทาง  (Passport) ตัวจริง
 2. ใบขาออก ตม.6 (TM6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มตม 47  ลงชื่อพร้อมลายเซ็น

สถานที่รับแจ้ง

 1. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ( ตั้งอยู่ใน: อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ที่อยู่: ศูนย์ราชการเจ้งวัฒนะ ในอาคารรัฐประศาสนภักดีB 120 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 02 141 9889)
 2. ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2209-1100 ต่อ 1004 แฟกซ์ 0-2209-1193
 3. สำหรับต่างจังหวัด แจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านช่องทางไปรษณีย์

 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก, หน้าสำเนาวันเดินทางครั้งสุดท้าย และการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 2. สำเนาหน้าหลังใบขาออกตม 6 (TM6)
 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
 4. กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มตม 47  ลงชื่อพร้อมลายเซ็น
 5. ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 10 บาทจ่าหน้าซองที่อยู่ของคนต่างด้าวเพื่อจัดส่งใบรายงานตัว ตม 47 กับคืนให้กับคนต่างด้าว
 6. จัดส่งเอกสารตามข้อที่ 1-5 (ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย)

หมายเหตุ

กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน ไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งไปรษณีย์ได้ต้องมารายงานตัวด้วยตัวเองและเสียค่าปรับจำนวน 2,000 บาท หากถูกจับกุมตัวไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท ทุกครั้งที่ต่างด้าวออกจากราชอาณาจักรเมื่อเดินทางกลับเข้ามาให้เริ่มนับ 90 วันใหม่ทุกกรณี

logo-จัดหางาน
logo-ตม
logo-ปกครอง

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ธีร์ทวี จำกัด

ForeignWorker Employment Agency Theethawee Company Limited

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *