google-site-verification=LXVxhXKo8ExZbAOgRQCXvIVHY1OeuKibKIC9l0JQTL8

สรุปเอกสารและบริการที่จะได้รับ MOU ลาว

เอกสารที่จะได้รับ MOU ลาว

 • วีซ่า 2 ปี
 • ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
 • ตรวจโรค
 • ตรวจโควิด
 • ประกันสุขภาพ
 • แจ้งเข้านายจ้างภายใน 15 วัน
 • แจ้งเข้าที่พักออนไลน์

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พักในเมืองเวียงจันทร์ ที่มีแอร์และห้องน้ำส่วนตัว
 • อาหารทุกมื้อ
 • ค่าเดินทางในเมืองเวียงจันทร์
 • ค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-เวียงจันทร์ (และการส่งถึงบ้าน)
 • มีพนักงานพาเที่ยวเมืองเวียงจันทร์ในระหว่างที่รอเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *